ការបូជាសពអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ នៅវត្តភ្នំស្លឹក ស្រុករតមណ្ឌល

@ ប្រធានបទ« ការបូជាសពអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ នៅវត្តភ្នំស្លឹក ស្រុករតមណ្ឌល »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (06-09-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006