ក្រុមទុច្ចរិត​បន្តលួចកាប់ដេីមត្រស់និងរាំងនៅតំបន់អភិរក្ស

ក្រុមទុច្ចរិត​បន្តលួចកាប់ដេីមត្រស់និងរាំងនៅតំបន់អភិរក្ស

ចុចតំណខាងក្រោមដើម្បីទស្សនា

https://fb.watch/3QzxIJ05ia/