រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបញ្ចប់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងការបញ្ចប់ការបិទរមណីដ្ឋានទេសចរណ៍ នៅទូទាំងប្រទេស

#រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបញ្ចប់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងការបញ្ចប់ការបិទរមណីដ្ឋានទេសចរណ៍ នៅទូទាំងប្រទេស
ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១