កូរ៉េខាងជើងព្រមានអាម៉េរិកអំពី “ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ” ជុំវិញសុន្ទរកថារបស់លោកបៃដិន

កូរ៉េខាងជើងព្រមានអាម៉េរិកអំពី “ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ” ជុំវិញសុន្ទរកថារបស់លោកបៃដិន
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/d53OeXMebpY
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ news-block.com
👉ប្រភព Video៖ Pyongyang Broadcast Service – D.P.R of Korea., Arirang News
(03.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews