អាជ្ញាធរថៃ រកឃើញថាក្រុមបាតុករចង់កែប្រែមាត្រា ១១២ ថាញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សា

អាជ្ញាធរថៃ រកឃើញថាក្រុមបាតុករចង់កែប្រែមាត្រា ១១២ ថាញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សា
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/_TyoEV2uBiQ
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ thairath
👉ប្រភព Video ៖ NewsNBT THAILAND , euronews (in English) , VOA News , ThaiPBS , Ruptly
(17.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere