ឃាត់ពលករខ្មែរ៣នាក់ទៀតហើយដែលគេចវេះពីការធ្វើចត្តាឡឺស័កបញ្ជូនមកមណ្ឌលដើម្បីធ្វើចត្តាឡឺស័ក

ឃាត់ពលករខ្មែរ៣នាក់ទៀតហើយដែលគេចវេះពីការធ្វើចត្តាឡឺស័កបញ្ជូនមកមណ្ឌលដើម្បីធ្វើចត្តាឡឺស័ក