អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងបិទខ្ទប់ទីតាំងមួយចំនួន

អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងបិទខ្ទប់ទីតាំងមួយចំនួន