ទេយ្យទានជាច្រើនត្រូវបានយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃ កំពុងខ្វះខាតដោយជាប់ធ្វើចត្តាឡីស័កនៅវត្តស្លាកែត

ទេយ្យទានជាច្រើនត្រូវបានយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃ កំពុងខ្វះខាតដោយជាប់ធ្វើចត្តាឡីស័កនៅវត្តស្លាកែត

ទស្សនាក្នុងFB https://fb.watch/5q46haciNC/

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/1cs_rZst86o
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ ព័ត៌មាន៧០វិនាទី (វិទ្យុជាតិកម្ពុជាចំការចេក ខេត្តបាត់ដំបង)
(11.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews