ការបង្រៀន និង ការប្រឡងយកប័ណ្ឌបើកបរ

@ ប្រធានបទ« ការបង្រៀន និង ការប្រឡងយកប័ណ្ឌបើកបរ »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (03-06-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006