ការបង្រ្កាប ទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ និង ជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់

@ ប្រធានបទ« ការបង្រ្កាប ទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ និង ជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់»
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (12-មករា-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006