កសិករត្អូញត្អូញត្អែ ថាបន្លែស្ទើរគ្រប់មុខដែលដាំនៅតាមចំការនានាដោយកសិករនៅខេត្តបាត់ដំបង ធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំង តែមន្រ្តីជំនាញថាធ្លាក់ថ្លៃតែរយៈពេលខ្លីនិងឡើងថ្លៃវិញ

កសិករត្អូញត្អូញត្អែ ថាបន្លែស្ទើរគ្រប់មុខដែលដាំនៅតាមចំការនានាដោយកសិករនៅខេត្តបាត់ដំបង ធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំង តែមន្រ្តីជំនាញថាធ្លាក់ថ្លៃតែរយៈពេលខ្លីនិងឡើងថ្លៃវិញ

ដឹកនាំការផលិត និង អត្ថបទ ៖ លោក ភី សុខ
រូបភាព និង កាត់ត៖ លោក រ៉ សាលី
ពិធីករ អ្នកស្រិ ៖ ឌិន មករា