អាជ្ញាធរក្រុងបាត់ដំបងនិងមន្រ្តីបង្កាពន្លត់អគ្គីភ័យបន្តពន្លត់ ភ្លើងទីលានចាក់សម្រាម ដែលហុយផ្សែងប៉ះពាល់ពលរដ្ឋក្នុងក្រុង

អាជ្ញាធរក្រុងបាត់ដំបងនិងមន្រ្តីបង្កាពន្លត់អគ្គីភ័យបន្តពន្លត់ ភ្លើងទីលានចាក់សម្រាម ដែលហុយផ្សែងប៉ះពាល់ពលរដ្ឋក្នុងក្រុង
https://youtu.be/n3Y6cjc_iVg