ការបិទរដូវនេសាទ ឆ្នាំ២០២៤

@ ប្រធានបទ« ការបិទរដូវនេសាទ ឆ្នាំ២០២៤ »
@ វេលាម៉ោងៈ ១១h – ១២h ថ្ងៃត្រង់ (០៤-០៦-២០២៤)
@ Call in: ០១០ ៤៦ ២០០៦ / ០៨៨ ៨៤៦ ២០០៦