ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង សាងសង់កសិដ្ឋានបណ្ដែតទឹកដើម្បីបំប្លែងថាមពលខ្យល់ធំជាងគេបំផុតលើពិភពលោក

ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង សាងសង់កសិដ្ឋានបណ្ដែតទឹកដើម្បីបំប្លែងថាមពលខ្យល់ធំជាងគេបំផុតលើពិភពលោក

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/izG03jcH2LM
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ bignewsnetwork
👉ប្រភព Video៖ Arirang News , South China Morning Post , Arirang News Center , 존티비JONTV
, VOA Asia , AFP News Agency , 대한민국 산업통상자원부
(13.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews