អ្នកមានមុខរបរលក់ផ្កាអង្គាសិល្ប៍ បានសម្រុកនាំគ្នាមកតាំងលក់បណ្តើរៗហើយ នៅក្រុងបាត់ដំបង ខណៈពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ជិតមកដល់

 អ្នកមានមុខរបរលក់ផ្កាអង្គាសិល្ប៍ បានសម្រុកនាំគ្នាមកតាំងលក់បណ្តើរៗហើយ នៅក្រុងបាត់ដំបង ខណៈពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ជិតមកដល់

អត្ថបទ និង កាត់ត ៖លោក ភី សុខ
ពិធីករ ៖អ្នកស្រី ឌិន មករា