ការការពារ និង អភិរក្សព្រៃឈើ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

@ ប្រធានបទ« ការការពារ និង អភិរក្សព្រៃឈើ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (13-05-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006