រដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងរឹបអូស និងដាក់ដេញថ្លៃផ្ទះរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកស្រី Park Geun-hye

រដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងរឹបអូស និងដាក់ដេញថ្លៃផ្ទះរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកស្រី Park Geun-hye
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube:
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ CNA
👉ប្រភព Video៖ BBC News , CGTN , KOREA NOW , Arirang News
(24.03.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere