ព្រះអើយ! ស្រ្តីពពោះម្នាក់ គ្រូពេទ្យពិនិត្យឃើញកូនក្នុងផ្ទៃត្រឹម ៧នាក់ តែពេលសម្រាលបានរហូតដល់ទៅ ៩នាក់ឯណោះ

ព្រះអើយ! ស្រ្តីពពោះម្នាក់ គ្រូពេទ្យពិនិត្យឃើញកូនក្នុងផ្ទៃត្រឹម ៧នាក់ តែពេលសម្រាលបានរហូតដល់ទៅ ៩នាក់ឯណោះ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/xxgrL-Px5pg
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Anadolu
👉ប្រភព Video៖ The Straits Times , Tamil Mithran , AP
(18.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews