ចក្រភពអង់គ្លេស បានបន្តផ្ដល់ប្រព័ន្ធ អនុគ្រោះពន្ធ( GSP) ដល់ប្រទេសកម្ពុជា

Mot Voyho, [30.06.21 14:43]
ចក្រភពអង់គ្លេស បានបន្តផ្ដល់ប្រព័ន្ធ អនុគ្រោះពន្ធ( GSP) ដល់ប្រទេសកម្ពុជា សម្រាប់ជំនួយលើវិស័យអប់រំ ការបោសសំអាតមីន និងអង្គជំនុំជម្រះ វិសាមញ្ញក្នុងតុលាការ កម្ពុជា ECCC។

តាមលទ្ធផល នៃជំនួបទ្វេភាគី រវាងរដ្ឋមន្ត្រី ការបងប្រទេសកម្ពុជា និងរដ្ឋមន្ត្រី ការបរទេស ចក្រភពអង់គ្លេស កាលពីថ្ងៃទី 23 ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល ចក្រភពអង់គ្លេស បានបន្តផ្ដល់ប្រព័ន្ធ អនុគ្រោះពន្ធ(GSP) ដល់ប្រទេសកម្ពុជា សម្រាប់ជំនួយ លើវិស័យអប់រំ ការបោសសំអាតមីន និងអង្គជំនុំជម្រះ វិសាមញ្ញ ក្នុងតុលាការកម្ពុជា ECCC ។ ទន្ទឹមនឹងនេះចក្រភពអង់គ្លេស ក៏បានចូលរួម វិភាគទានចំនួន មួយលានផោន ដល់មូលនិធិ អាស៊ានសម្រាប់ ឆ្លើយតបជំងឺកូវិត 19 និងបានលើកទឹកចិត្ត ឲ្យមានការគាំទ្រ បន្ថែមទៀត ពីចក្រភពអង់គ្លេស និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើម ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ាន ដើម្បីដោះស្រាយ ជំងឺរាតត្បាតនេះ៕៣០មិថុនា៕ ប្រភព TVK៕