ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជម្ងឺផ្តាសាយបក្សី H5N1

@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ ប្រធានបទ« ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជម្ងឺផ្តាសាយបក្សី H5N1 »


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (14-03-2023)
@ Call in: 010 46 2006 / 088 8 46 2006