មន្ទីរពេទ្យ HANDA ខេត្តបាត់ដំបងផ្អាកដំណើការបណ្តោះអាសន្នក្រោយពីរកឃើញ អ្នកជំងឺកូវីដ១៩

លោក ភី សុខ រាយការណ៍ផ្ទាល់ ៖ មន្ទីរពេទ្យ HANDA ខេត្តបាត់ដំបងផ្អាកដំណើការបណ្តោះអាសន្នក្រោយពីរកឃើញ អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ម្នាក់ស្នាក់ព្យាបាលនៅទីនេះច្រើនថ្ងៃ ទើបដឹង ក្រោយពីអ្នកជំងឺស្លាប់