ទីក្រុងហុងកុងបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួន នៅកោះតៃវ៉ាន់ដោយលើកឡើងថា កោះតៃវ៉ាន់បានជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួន

ទីក្រុងហុងកុងបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួន នៅកោះតៃវ៉ាន់ដោយលើកឡើងថា កោះតៃវ៉ាន់បានជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួន
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/AQbT0TY5iGU
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Big News Network
👉ប្រភព Video៖ CNA ,
Eagle News , 民視英語新聞 Formosa TV English News , Ruptly , US GEGE , Al Jazeera English ,
South China Morning Post
(27.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews