ធ្លាប់តែឮបន្ទុះភ្នំភ្លើង! ឥឡូវនេះមានបន្ទុះភ្នំភ្លើងទឹកកកម្តង

ធ្លាប់តែឮបន្ទុះភ្នំភ្លើង! ឥឡូវនេះមានបន្ទុះភ្នំភ្លើងទឹកកកម្តង ធ្វើឱ្យមនុស្សផ្អើលទៅទស្សនាទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យនេះ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/RPknvDwhbnk
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Daily Mail
👉ប្រភព Video ៖ Daily Mail , Ruptly
(12.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere