សហគមន៍អឺរ៉ុប និង ដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសបេឡារុសបន្ទាប់ពីប្លន់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Ryanair

សហគមន៍អឺរ៉ុប និង ដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសបេឡារុសបន្ទាប់ពីប្លន់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Ryanair
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/TtTAZhwbILI
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Big News Network
👉ប្រភព Video៖ BBC News , Guardian News , Посольство Беларуси
(01.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews