កក្រើកទៀតហើយ! កសិករឥណ្ឌាលើកគ្នាបើកត្រាក់ទ័រ សម្រុកចូលធ្វើបាតុកម្ម បង្កឲ្យកើតចលាចល

កក្រើកទៀតហើយ! កសិករឥណ្ឌាលើកគ្នាបើកត្រាក់ទ័រ សម្រុកចូលធ្វើបាតុកម្ម បង្កឲ្យកើតចលាចល
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/E-FcQoW5XWY
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ aljazeera
👉ប្រភព Video ៖ NDTV , AFP News Agency , The Tribune
(27.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere