មន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ី ធ្វើសន្និសិទកាសែត បញ្ជាក់ពីនាវាមុជទឹក ដែលបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាថ៌កំបាំងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន

មន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ី ធ្វើសន្និសិទកាសែត បញ្ជាក់ពីនាវាមុជទឹក ដែលបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាថ៌កំបាំងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/JZ0GIW7C8HA
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ AP
👉ប្រភព Video៖ Al Jazeera English , DW News , The Sun , 7NEWS Australia , Sky News Australia , The Star , Reuters , BBC News
(26.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews