បុរសឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ក្លាយជាសេដ្ឋី ក្រោយកាកអាចម៍ផ្កាយតម្លៃជិត២លានដុល្លារធ្លាក់លើដំបូលផ្ទះ

បុរសឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ក្លាយជាសេដ្ឋី ក្រោយកាកអាចម៍ផ្កាយតម្លៃជិត២លានដុល្លារធ្លាក់លើដំបូលផ្ទះ


📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/f2wTxm6LQD4
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ dailymail
👉ប្រភព Video ៖ VESA Channel
(19.11.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
Telegram : https://t.me/joinchat/C6JXRRRRITJqzTqiMfFjlQ