រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានប្រកាសចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ និង អ្នកស្លាប់នៅតែមានចំនួនច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានប្រកាសចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ និង អ្នកស្លាប់នៅតែមានចំនួនច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/RCoMv9wqWG0
👉ប្រភពអត្ថបទ និង Video៖ ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង
(09.09.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews