អ្នកណាខ្លះដាក់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីបង្កើតគណនីអ៊ីស្ដាក្រាម? ដឹងអត់ហេតុអី បានជាការប្រើអ៊ីម៉ែល សម្រាប់គណនីសង្គមវាល្អជាងការដាក់លេខទូរស័ព្ទ?

💡📱អ្នកណាខ្លះដាក់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីបង្កើតគណនីអ៊ីស្ដាក្រាម? ដឹងអត់ហេតុអី បានជាការប្រើអ៊ីម៉ែល សម្រាប់គណនីសង្គមវាល្អជាងការដាក់លេខទូរស័ព្ទ?📲

💻បានជាការប្រើអ៊ីម៉ែល សម្រាប់គណនីសង្គម មិនថា
🧿Facebook ឬ 🟤អ៊ីនស្តាក្រាមទេ វាល្អជាងការដាក់លេខទូរស័ព្ទ📲ព្រោះពេលបាត់ទូរស័ព្ទ ប្ដូរលេខទូរស័ព្ទ ឬទៅប្រទេសក្រៅ អ្នកនឹងមិនអាចទាញលេខកូដដែលបានផ្ញើចូលលេខទូរស័ព្ទនោះក្នុងការចូលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នក។ ដូច្នេះអ្នកគួរតែទម្លាប់ប្រើអ៊ីម៉ែល ជាជាងលេខទូរស័ព្ទ។ ខាងក្រោមនេះជារបៀបប្តូរពីការដាក់លេខទូរស័ព្ទមកដាក់អុីម៉ែលជំនួសវិញ៖ #ជំរំឌីជីថល

Cr : សន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យា