គណៈកម្មាការ​អន្តរក្រសួង​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩ ធ្វើការ​កែសម្រួល​វិធានការ ការពារ ទប់ស្កាត់​ការឆ្លង​រាលដាល​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩

 

គណៈកម្មាការ​អន្តរក្រសួង​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩ ធ្វើការ​កែសម្រួល​វិធានការ ការពារ ទប់ស្កាត់​ការឆ្លង​រាលដាល​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩ សម្រាប់​អ្នកធ្វើ​ដំណើរ​ទាំងអស់​តាម​ផ្លូវអាកាស ផ្លូវគោក និង ផ្លូវទឹក ដូច​មាន​ខ្លឺមសារ​ខាងក្រោម ៖​