អត្ថប្រយោជន៍ នៃកិច្ចប្រជុំរួម (Interface Meeting)

@ ប្រធានបទ« អត្ថប្រយោជន៍ នៃកិច្ចប្រជុំរួម (Interface Meeting) »
@ វេលាម៉ោងៈ ១១h – ១២h ថ្ងៃត្រង់ (២៥-០៦-២០២៤)
@ Call in: ០១០ ៤៦ ២០០៦ / ០៨៨ ៨៤៦ ២០០៦