អ៊ីរ៉ង់ចោទអ៊ីស្រាអែលថាសម្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពូលរបស់ខ្លួន និងប្តេជ្ញាសងសឹក

អ៊ីរ៉ង់ចោទអ៊ីស្រាអែលថាសម្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពូលរបស់ខ្លួន និងប្តេជ្ញាសងសឹក

📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/HoP_3vyPEVY
📌Instagram : https://www.instagram.com/70s_news/
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ dailymail
👉ប្រភព Video៖ Azadar E Hussaini Jalandhar, OBC News
(28.11.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
Twitter : https://twitter.com/70sNews
💡Telegram : Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere