អ៊ីរ៉ង់អាចផលិតគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំ

អ៊ីរ៉ង់អាចផលិតគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/wDjtfnZ6Ac0
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Sputnik
👉ប្រភព Video ៖ Al Jazeera English , NBC News , CBC News , Ruptly
(11.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere