ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

@ ប្រធានបទ« ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង »

@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (31-08-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006