ក្រុមហ៊ុនអ៊ីស្រាអែលបង្កើតរ៉ូបូតដ្រូនជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលអាចបេះផ្លែឈើជំនួសមនុស្ស

ក្រុមហ៊ុនអ៊ីស្រាអែលបង្កើតរ៉ូបូតដ្រូនជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលអាចបេះផ្លែឈើជំនួសមនុស្ស
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/MsLea_0rWDc
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ weforum
👉ប្រភព Video៖ Mashable , OurCrowd
(07.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere