វីដេអូស្តែងៗ មីស៊ីលអ៊ីស្រាអែលបាញ់អគារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP, Al-Jazeera ខ្ចេចនៅហ្គាហ្សា

វីដេអូស្តែងៗ មីស៊ីលអ៊ីស្រាអែលបាញ់អគារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP, Al-Jazeera ខ្ចេចនៅហ្គាហ្សា
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/uTycwkhqHY4
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Global News
👉ប្រភព Video៖ Global News, Reuters , The Quint, Arirang News,: The National,
Bloomberg Markets and Finance, 10 News First
(17.05.2021)


#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews