ជប៉ុនបញ្ចេញនាវាចម្បាំងទំនើបអាចគេចចេញពីការចាប់របស់រ៉ាដា

ជប៉ុនបញ្ចេញនាវាចម្បាំងទំនើបអាចគេចចេញពីការចាប់របស់រ៉ាដា

📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/f7qbr1Sq6Fc
👉ប្រភពអត្ថបទ និង រូបភាព៖ The Asahi Shimbun
👉ប្រភព Video ៖ update defense
(21.11.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
Telegram : https://t.me/joinchat/C6JXRRRRITJqzTqiMfFjlQ