ប្រទេសជប៉ុនបានរៀបចំពាក់ម៉ាស់ដែលផលិតយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ព្រះនាងគួនអ៊ីនដើម្បីអធិដ្ឋានអោយវិបត្តិកូវីដ- ១៩ បញ្ចប់ឆាប់ៗនេះ

ប្រទេសជប៉ុនបានរៀបចំពាក់ម៉ាស់ដែលផលិតយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ព្រះនាងគួនអ៊ីនដើម្បីអធិដ្ឋានអោយវិបត្តិកូវីដ- ១៩ បញ្ចប់ឆាប់ៗនេះ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/m_vX7yfD-6U
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ japantimes
👉ប្រភព Video៖ Reuters , BBC News , Few Minutes Into
(23.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews