ជប៉ុនសាងសង់​បន្ទប់ទឹក​សាធារណៈ​មានជញ្ជាំង​កញ្ចក់​មើល​ធ្លុះ​ដល់ក្នុង

📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/KyvH3OjUv0Q
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ CNN
👉ប្រភព Video៖ CBS This Morning , South China Morning Post , Inside Edition , Nippon TV News 24 Japan , Anna Padua
(15.09.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី