ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ ឃុំ កំពង់ព្រះ

@ ប្រធានបទ« ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ ឃុំ កំពង់ព្រះ »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (31-10-2022)
@ Call in: 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006