ការចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ របស់ព្រះសង្ឃ និង ពុទ្ធបរិស័ទ្ទ ក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌ និង ពិធីសាសនាផ្សេងៗ

@ ប្រធានបទ« ការចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ របស់ព្រះសង្ឃ និង ពុទ្ធបរិស័ទ្ទ ក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌ និង ពិធីសាសនាផ្សេងៗ »


@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (22-09-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006