👉សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការរៀបចំបុណ្យកាន់បិណ្ឌ ភ្ជុំបិណ្ឌ ដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ២២ កញ្ញា ដល់០៦ តុលា ២០២១ …

👉សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការរៀបចំបុណ្យកាន់បិណ្ឌ ភ្ជុំបិណ្ឌ ដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ២២ កញ្ញា ដល់០៦ តុលា ២០២១ និងបុណ្យកឋិនទាន ដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី២២ តុលា ដល់ ១៩ វិច្ចិកា ២០២១ 🇰🇭