លោក គីម ជុងអ៊ុន ស្នងតំណែងជាអគ្គលេខាធិការបក្សពលករបន្តពីខ្មោចឪពុក

លោក គីម ជុងអ៊ុន ស្នងតំណែងជាអគ្គលេខាធិការបក្សពលករបន្តពីខ្មោចឪពុក
————————-
📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/3IwQ4Oe6R4M
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ KCNA
👉ប្រភព Video៖ Arirang News
(13.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere