ស្តេចមហាវិជ្ជរ៉ាឡុងកន​មាន​បន្ទូលថា​ប្រជានុរាស្ត្រ​គួរស្រឡាញ់​ប្រទេស​និង​របបរាជានិយម


ស្តេចមហាវិជ្ជរ៉ាឡុងកន​មាន​បន្ទូលថា​ប្រជានុរាស្ត្រ​គួរស្រឡាញ់​ប្រទេស​និង​របបរាជានិយម

ស្តេចមហាវិជ្ជរ៉ាឡុងកន​មាន​បន្ទូលថា​ប្រជានុរាស្ត្រ​គួរស្រឡាញ់​ប្រទេស​និង​របបរាជានិយម
—————–
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/9oc930yIzTA
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Reuters
👉ប្រភព Video ៖ Bloomberg QuickTake: Now, The Telegraph , CNA
(17-10-2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី