ស្តេចថៃចេញមកស្វាគមន៍អ្នករាជានិយម ចំពេលមានភាពចម្រូងចម្រាស

ស្តេចថៃចេញមកស្វាគមន៍អ្នករាជានិយម ចំពេលមានភាពចម្រូងចម្រាស
—————–
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/MDItCycbEsk
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ dailymail
👉ប្រភព Video ៖ VOA, NationTV22, The Telegraph
(24.10.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី