​ការ​ទុកដាក់​កាក​សំណល់ ផ្ទះបាយ​ឱ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ របស់​ពលរដ្ឋ​ក្រុង​បាត់ដំបង​

​ការ​ទុកដាក់​កាក​សំណល់ ផ្ទះបាយ​ឱ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ របស់​ពលរដ្ឋ​ក្រុង​បាត់ដំបង​

​ការ​ទុកដាក់​កាក​សំណល់ ផ្ទះបាយ​ឱ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ របស់​ពលរដ្ឋ​ក្រុង​បាត់ដំបង​
#​វាគ្មិន​មក​ពី​៖ សាលាក្រុង​បាត់ដំបង​
#​ទូរស័ព្ទ​លេខ​: 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006