កូរ៉េខាងត្បូងថា កូរ៉េខាងជើង​បាញ់ទៅ​លើជនជាតិកូរ៉េ​ខាងត្បូង​ហើយដុត​បំផ្លាញ ​សាកសពចោល

កូរ៉េខាងត្បូងថា កូរ៉េខាងជើង​បាញ់ទៅ​លើជនជាតិកូរ៉េ​ខាងត្បូង​ហើយដុត​បំផ្លាញ ​សាកសពចោល

កូរ៉េខាងត្បូងថា កូរ៉េខាងជើង​បាញ់ទៅ​លើជនជាតិកូរ៉េ​ខាងត្បូង​ហើយដុត​បំផ្លាញ សាកសពចោល
——————
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/dhN-xyy0Qq0
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ the guardian
👉ប្រភព Video ៖ NEWS CENTER
(25.09.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី