បុរសជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ ត្រូវបានកាត់ដទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទសម្រកទម្ងន់ក្រោមស្តង់ដារ ៦ផោន ដើម្បីចៀសវាងពីសេវាកម្មយោធា

បុរសជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ ត្រូវបានកាត់ដទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទសម្រកទម្ងន់ក្រោមស្តង់ដារ ៦ផោន ដើម្បីចៀសវាងពីសេវាកម្មយោធា
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/iqYBhD3d9wI
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Asian
👉ប្រភព Video៖ KOREA NOW
(04.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews