ស្ថានភាព ជំងឺកូវីដ១៩ នៅខេត្តបាត់ដំបង

@ ប្រធានបទ« ស្ថានភាព ជំងឺកូវីដ១៩ នៅខេត្តបាត់ដំបង »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (25-05-2021)
@វាគ្មិនទី១៖ ឯកឧត្តមឱសថបណ្ឌិត វឿង ប៊ុនរ៉េត ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាល ខេត្តបាត់ដំបង


@វាគ្មិនទី២៖ លោក ផេង សិទ្ទី អភិបាលក្រុងបាត់ដំបង
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006