ឥទ្ធិពលកូវីដ-១៩ បណ្ដាលឱ្យមនុស្សឯកោមិនអាចធ្វើដំណើរកម្សាន្តបាន ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនកូរ៉េ ក៏ផុសគំនិតមួយនេះឡើងមក✈️

💉ឥទ្ធិពលកូវីដ-១៩ បណ្ដាលឱ្យមនុស្សឯកោមិនអាចធ្វើដំណើរកម្សាន្តបាន ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនកូរ៉េ ក៏ផុសគំនិតមួយនេះឡើងមក✈️
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/67h6xC6CIkM
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ mothership
👉ប្រភព Video ៖ oneroom.make , Arirang News
(28.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere